STATUT ŠIBENSKE NARODNE GLAZBE

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (N.N. br. 74/14.), i članka 23. Statuta Šibenske narodne glazbe od 22. 04. 2007. godine, Skupština Šibenske narodne glazbe na svojoj sjednici održanoj 12.01.2016.g godine donijela je

 

STATUT ŠIBENSKE NARODNE GLAZBE

 

I – TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Šibenska narodna glazba; zastupanje; ciljevi; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; područje djelovanja sukladno ciljevima; ostvarivanje javnosti rada udruge; članstvo; članarina; prava, obveze i stegovna odgovornost članova; unutarnji ustroj udruge; tijela udruge, njihov sastav, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova; način sazivanja sjednice nakon isteka mandata; način stjecanja imovine te prestanak i postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja; imenovanje i opoziv likvidatora; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge, te druga pitanja značajna za rad Udruge.

 

Članak 2.

Naziv udruge je Šibenska narodna glazba. Skraćeni naziv udruge je ŠNG. Sjedište Šibenske narodne glazbe je u Šibeniku, ulica Šibenske narodne glazbe br. 5. Udruga djeluje na području grada Šibenika i Šibensko-kninske županije.

 

Članak 3.

ŠNG je glazbena udruga koja djeluje na dragovoljnoj osnovi članstva, a njeni članovi upravljaju udrugom neposredno na Skupštini i preko izabranih predstavnika u drugim tijelima udruge.

 

Članak 4.

ŠNG je utemeljena 1848. i od tada, s kraćim prekidima, neprekidno djeluje. ŠNG je samostalna, nestranačka udruga građana, u koju se slobodno i dragovoljno uključuju građani radi zadovoljavanja osobnih i zajedničkih interesa u razvoju glazbene kulture.

 

Članak 5.

ŠNG ima svoj pečat ovalnog oblika dimenzija 3 X 4 cm na čijoj ivici stoji Šibenska narodna glazba, Šibenik, a u sredini stilizirana glazbena lira.

 

Članak 6.

ŠNG ima oznake koje članovi udruge nose na odorama. Oznake su: grb Šibenske narodne glazbe, stilizirane glazbene lire i slova ŠIBENSKA NARODNA GLAZBA..

 

Članak 7.

Šibenska narodna glazba je član regionalnih i republičkih udruga puhačkih orkestara, te Hrvatskog sabora kulture.

 

Članak 8.

ŠNG predstavlja i zastupa predsjednik Šibenske narodne glazbe, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik ŠNG. Predsjednik ili potpredsjednik potpisuju službene akte.

Na osobe ovlaštene za zastupanje primjenjuje se odredba članka 19. Zakona o udrugama.

 

Članak 9.

ŠNG je pravna osoba i upisana je u registar udruga RH pri nadležnom tijelu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji.

 

II – CILJ I DJELATNOST ŠIBENSKE NARODNE GLAZBE, TE PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA

 

Članak 10.

Svoje ciljeve i djelatnost ŠNG ostvaruje preko osnovne sekcije puhačkog orkestra.

Pored ove sekcije ŠNG će osnivati i nove sekcije ovisno o zanimanju članstva i mogućnostima udruge.

 

Članak 11.

ŠNG osigurava pomladak i stalnu nadopunu svoje osnovne sekcije nadopunom puhačkog orkestra kroz »malu školu« ŠNG, te iz glazbene škole »Ivana Lukačića« Šibenik.

 

Članak 12.

Cilj ŠNG je promicanje i razvijanje glazbene kulture, te okupljanje građana radi organiziranog bavljenja glazbom.

Ciljeve iz stavka prvog ovog članka ŠNG ostvaruje sljedećim djelatnostima:

 • okuplja građane koji se bave glazbom
 • organizira rad potreban za uvježbavanje glazbenog programa
 • organizira glazbene priredbe
 • sudjeluje na raznim kulturnim manifestacijama, koncertima, paradnim nastupima,
 • smotrama i natjecanjima
 • suradnja s drugim srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu
 • obavlja i druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva utvrđenim Statutom.

Područje djelovanja sukladno ciljevima je kultura i umjetnost.

 

Članak 13.

Rad ŠNG je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova ŠNG i putem javnog priopćavanja.

Članovi se o radu ŠNG obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela ŠNG.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja ŠNG i izvještavati javnost o radu tih tijela i ŠNG.

 

III – ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

 

Članak 14.

Svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba pod jednakim uvjetima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom mogu postati članovi ŠNG.

Članom udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjenju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost. Maloljetne osobe nemaju prava odlučivanja u tijelima ŠNG.

Predstavnika pravne osobe imenuje osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

 

Članak 15.

Članstvo može biti:

 • aktivno
 • potporno
 • počasno

Osoba koja želi postati aktivnim članom ŠNG podnosi zahtjev Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu u članstvo.

Aktivni članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu ŠNG, te poštivanju odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela ŠNG.

Potporni članovi ŠNG su one osobe koje na razne načine bilo materijalno ili svojim djelovanjem potpomažu rad ŠNG. Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor.

Počasni članovi ŠNG mogu postati zaslužni kulturni djelatnici i drugi uglednici osobito zaslužni za unapređenje rada i ostvarivanje ciljeva ŠNG. Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Upravni odbor.

 

Članak 16.

Svaki član ŠNG ima pravo:

 • sudjelovati u radu Šibenske narodne glazbe,
 • birati i biti biran u tijela Šibenske narodne glazbe,
 • biti informiran o radu Šibenske narodne glazbe.

 

Članak 17.

Član ŠNG dužan je:

 • pridržavati se Statuta Šibenske narodne glazbe, odluka Skupštine i Upravnog odbora,
 • aktivno sudjelovati u radu na ostvarivanju programa rada Šibenske narodne glazbe.

 

Članak 18.

Članstvo u ŠNG prestaje:

 • prestankom postojanja ŠNG
 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva
 • isključenjem.

 

Članak 19.

Član ŠNG koji u svom radu ne postupa u skladu s ovim Statutom, odnosno koji narušava ugled Šibenske narodne glazbe, može biti opomenut odnosno isključen od strane Upravnog odbora, ovisno u težini učinjene povrede. Protiv odluke Upravnog odbora član može podnijeti žalbu Skupštini Šibenske narodne glazbe, u roku od 15 dana od dana primitka odluke. Skupština je dužna donijeti odluku o žalbi u roku od 30 dana od dana primitka žalbe. Odluka Skupštine je konačna.

 

Članak 20.

ŠNG vodi popis svojih članova, a vodi ga tajnik.

U popis članova upisuju se osobe na temelju odluke Upravnog odbora o prijemu u članstvo.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o:

 • osobnom imenu (nazivu)
 • OIB-u
 • datumu rođenja,
 • datumu pristupanja udruzi,
 • kategoriji članstva,
 • datumu prestanka članstva,
 • te druge podatke.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

IV – UPRAVNI USTROJ ŠIBENSKE NARODNE GLAZBE

 

Članak 21.

Tijela ŠNG su:

 1. Skupština Šibenske narodne glazbe
 2. Upravni odbor Šibenske narodne glazbe
 3. Predsjednik Šibenske narodne glazbe
 4. Nadzorni odbor Šibenske narodne glazbe
 5. Sud časti Šibenske narodne glazbe

 

IV – 1. DJELOKRUG I RAD SKUPŠTINE

 

Članak 22.

Skupštinu ŠNG čine svi članovi. Skupština ŠNG je najviše tijelo upravljanja Šibenske narodne glazbe. Skupština radi u sjednicama. Sjednice mogu biti:

a) redovne– održavaju se u pravilu jednom godišnje,

b) izborne– održavaju se svake četiri godine,

c) izvanredne– održavaju se po potrebi. Predsjednik Šibenske narodne glazbe može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu, na zahtjev Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili na zahtjev 1/3 članova Šibenske narodne glazbe.

Ako Predsjednik ŠNG ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača iz gornjeg stavka u roku od 30 dana od podnesenog zahtjeva, sazvat će je predlagač. Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je i sazvana.

d) svečane– sazivaju se u svečarskim prilikama.

 

Članak 23.

Nadležnosti Skupštine su:

 1. donosi Statut, te izmjene i dopune Statuta,
 2. donosi druge opće akte potrebne za rad Šibenske narodne glazbe,
 3. donosi financijski plan, usvaja završni račun,
 4. daje razrješnicu Upravnom odboru,
 5. daje razrješnicu Nadzornom odboru i Sudu časti,
 6. tajnim glasovanjem bira članove Upravnog odbora iz redova aktivnog članstva (9 članova), Nadzornog odbora (3 člana) i Suda časti (3 člana),
 7. javnim glasovanjem bira predsjednika i potpredsjednika Šibenske  narodne glazbe, koji su prethodno tajnim glasovanjem izabrani u Upravni odbor Šibenske narodne glazbe,
 8. rješava o žalbama članova u drugom stupnju,
 9. razmatra izvješća o radu u proteklom razdoblju (tj. od prošle redovne Skupštine), te  odlučuje o izvješćima,
 10. razmatra izvješće o radu Predsjednika Šibenske narodne glazbe, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti,
 11. odlučuje o prestanku postojanja Šibenske narodne glazbe,
 12. odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanju iz njih,
 13. donosi Poslovnik o radu Skupštine,
 14. odlučuju o drugim pitanjima značajnim za rad ŠNG utvrđenim Statutom, koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

 

Članak 24.

Skupština je pravovaljana ako je u njenom radu prisutna dvotrećinska većina članova. Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih.

Ukoliko se Skupština ne može održati zbog neispunjenja odredbi iz prvog stavka ovog članka, ista se odgađa za najdalje 15 dana.

 

Članak 25.

Skupštinu saziva predsjednik Šibenske narodne glazbe. Dan održavanja Skupštine i dnevni red objavljuje se najmanje 8 dana prije održavanja, na oglasnoj ploči. Skupštinu vodi predsjednik Radnog predsjedništva. U radu mu pomažu potpredsjednik Skupštine te član radnog predsjedništva. Ovi članovi biraju se odmah na početku Skupštine javnim glasovanjem.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, izbornu sjednicu skupštine saziva dosadašnji predsjednik upisan u Registar udruga kao osoba za zastupanje Udruge.

 

IV- 2. DJELOKRUG I RAD UPRAVNOG ODBORA

 

Članak 26.

Upravni odbor je izvršno tijelo ŠNG koje u razdoblju između dviju sjednica Skupštine upravlja i rukovodi radom ŠNG u okviru svojih nadležnosti utvrđenih ovim Statutom.

Upravni odbor čine predsjednik i potpredsjednik ŠNG i još 7 članova koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine, s tim da mogu biti ponovno birani.

 

Članak 27.

Upravni odbor se konstituira na prvoj radnoj sjednici, koju saziva predsjednik Šibenske narodne glazbe, a u roku od 15 dana od održavanja izborne Skupštine.

 

Članak 28.

Nadležnosti Upravnog odbora su:

 1. bira i razrješava tajnika ŠNG,
 2. utvrđuje prijedlog Statuta i njegove izmjene i dopune,
 3. utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,
 4. podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu,
 5. utvrđuje program rada,
 6. odlučuje o prijemu u aktivno, potporno i počasno članstvo ŠNG,
 7. odlučuje o visini članarine,
 8. brine o informiranju članova i javnosti,
 9. osniva odbore, komisije i druga tijela koja potpomažu ostvarivanju ciljeva ŠNG,
 10. odlučuje o korištenju imovine ŠNG,
 11. donosi Pravilnik o radu Upravnog odbora,
 12. obavlja i druge poslove koje mu Skupština stavi u nadležnost.

 

Članak 29.

Sjednice Upravnog odbora Glazbe sazivaju se prema potrebi, a najmanje šest puta godišnje. Sjednice Upravnog odbora su javne, osim kada isti odluči da sjednica bude tajna, tj. da joj mogu prisustvovati samo članovi Upravnog odbora. Sjednice saziva i vodi predsjednik Šibenske narodne glazbe, odnosno u njegovoj odsutnosti potpredsjednik koji ga u svemu zamjenjuje. Sjednica je pravovaljana ukoliko je prisutno najmanje polovica članova Upravnog odbora. Sjednica Upravnog odbora mora se sazvati na zahtjev jedne trećine članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti ili najmanje 10 članova Šibenske narodne glazbe.

 

IV- 3. DJELOKRUG I RAD PREDSJEDNIKA ŠIBENSKE NARODNE GLAZBE

 

Članak 30.

Predsjednik ŠNG je ujedno i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora. Bira ga Skupština na vrijeme od 4 godine. Predsjednik ŠNG zastupa i predstavlja ŠNG, te je odgovoran za zakonitost rada ŠNG.

Predsjednik ŠNG:

 • saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora,
 • potpisuje sve akte unutar ŠNG,
 • provodi odluke Skupštine i Upravnog odbora,
 • podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Skupštini,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
 • dostavlja zapisnik s redovne Skupštine nadležnom Uredu koji vodi Registar udruga,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima udruge.

Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

 

Članak 31.

Potpredsjednik ŠNG pomaže predsjedniku u njegovu radu, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik i Upravni odbor.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, potpredsjednik ga zamjenjuje u svim poslovima.

 

Članak 32.

Tajnika ŠNG bira Upravni odbor na vrijeme od 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Tajnik vodi brigu o urednom vođenju Registra članova, vodi Zapisnike sa sjednica tijela ŠNG, vodi i čuva administrativnu arhivu ŠNG, te obavlja i druge stručne i administrativne poslove.

 

Članak 33.

Član Upravnog odbora koji ne izvršava Statutom utvrđene obveze, odnosno koji ih obavlja nezadovoljavajuće ili svojim radom i ponašanjem šteti ugledu ŠNG može biti opozvan. Odluku o opozivu donosi Skupština na prijedlog 10% članova, Nadzornog odbora, Suda časti ili drugih članova Upravnog odbora. Ako se razrješava cijeli Upravni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove Upravnog odbora Skupština bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani. Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini. Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s tim da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

 

IV – 4. DJELOKRUG I RAD NADZORNOG ODBORA

 

Članak 34.

Nadzorni odbor ŠNG provjerava:

 • poštivanje zakona, Statuta i općih akata Šibenske narodne glazbe, te odluka Skupštine,
 • raspolaganje imovinom Šibenske narodne glazbe.

Nadzorni odbor dužan je postupiti po svakoj predstavci, primjedbi članova Šibenske narodne glazbe, te o tome izvijestiti Skupštinu.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 godine s tim da mogu biti ponovno birani.

 

Članak 35.

Nadzorni odbor broji tri člana koje bira Skupština. Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja. Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog člana primjenjuju se odredbe članka 33. ovog Statuta.

 

IV – 5. DJELOKRUG I RAD SUDA ČASTI, TE RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

 

Članak 36.

Sud časti ŠNG rješava eventualne sporove i sukobe među članovima udruge, štiteći tako interese ŠNG kao cjeline, te štiteći tradiciju i ime Šibenske narodne glazbe. Članovi Suda časti biraju se na 4 godine s tim da mogu biti ponovno birani.

Spor/sukob interesa u Udruzi, postoji ukoliko se radi o pravima i interesima Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini, odnosno ako se oni odnose na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

 

Članak 37.

Sud časti broji tri člana koje bira Skupština. Članovi Suda časti u pravilu ne prisustvuju sjednicama Upravnog odbora, osim kada za to postoji zahtjev bilo od Upravnog odbora, bilo od Suda časti. Na način i postupak razrješenja Suda časti ili pojedinog njenog člana primjenjuju se odredbe članka 33. ovog Statuta.

 

V – MATERIJALNA IMOVINA ŠIBENSKE NARODNE GLAZBE

 

 

Članak 38.

Imovinu ŠNG čine prihodi koje ŠNG ostvaruje od:

 • dotacija grada Šibenika,
 • dotacija Šibensko-kninske županije,
 • sponzorstvo,
 • prihodi od vlastite djelatnosti sukladno Zakonu,
 • ostali prihodi sukladno Zakonu.

ŠNG odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. Dobit koju ŠNG ostvari obavljanjem dopuštene djelatnosti ili od svoje imovine, ŠNG će koristiti za obavljanje i unapređenje svojih djelatnosti kojima se ostvaruju njeni ciljevi.

 

Članak 39.

ŠNG upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija. Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. Po završetku godine za koju je donesen financijski plan, sastavlja se završni račun. Predsjednik ŠNG ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Šibenske narodne glazbe.

 

Članak 40.

Imovina i glazbala mogu se dati na uporabu aktivnim članovima i smije se koristiti samo za potrebe Šibenske narodne glazbe. Članstvo snosi punu materijalnu i moralnu odgovornost za čuvanje imovine. Imovina se može dodijeliti i trećim licima na privremeno korištenje o čemu odluku donosi Upravni odbor.

 

VI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 41.

ŠNG prestaje postojati odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom. U slučaju prestanka postojanja Šibenske narodne glazbe, cjelokupna imovina biti će raspodijeljena sukladno odredbama članka 53. Zakona o udrugama.

 

Članak 42.

Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština.

Likvidator može biti fizička ili pravna osoba – član udruge, ili fizička ili pravna osoba koja nije član Udruge.

Likvidator Udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

 

Članak 43.

Statut je temeljni opći akt ŠNG i svi drugi akti moraju usklađeni s odredbama Statuta.

Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor i upućuje ga na raspravu članovima ŠNG.

Upravni odbor ŠNG razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.

 

Članak 44.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština ŠNG, a ostalih akata Upravni odbor.

 

Članak 45.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga RH pri nadležnom tijelu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut ŠNG od 22. travnja 2007. godine.

 

PREDSJEDNIK ŠIBENSKE NARODNE GLAZBE:

Darko Gulin